Nawigacja

O Przedszkolu

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1 O przedszkolu

Rys historyczny

Informacje na temat początków funkcjonowania przedszkola w Białośliwiu sięgają 1945 roku. Placówkę prowadziły wtedy siostry zakonne Serafitki w budynku, który przed wojną służył jako „ochronka”. Na początku lat pięćdziesiątych przedszkole zostało usytuowane w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Podgórnej. Zajmowało w nim dwie sale i szatnie. Obiekt ten był przeznaczony na cele wychowania przedszkolnego,  aż do 2007 roku. 25 listopada 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie budynku przy ulicy Podgórnej 45 A, który został adoptowany na potrzeby przedszkola. Mieszczą się tu trzy oddziały. W roku szkolnym 2008/2009 utworzono kolejny oddział dzieci 3,4-letnich w Pobórce Wielkiej oraz zaadoptowano pomieszczenie                 w budynku miejscowej szkoły podstawowej na salę zajęć dla dzieci 6-letnich. Liczba chętnych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2010/2011 przewyższyła możliwości lokalowe, więc zaadoptowano kolejne pomieszczenie w budynku szkoły podstawowej. W roku szkolnym sytuacja z liczbą dzieci powtórzyła  się i w ramach program Wolontariatu Pracowniczego "InicJaTyWy z Philpsem” przygotowano kolejne pomieszczenie w szkole na potrzeby sali przedszkolnej. W roku szkolnym 2014/2015 do Samorządowego Przedszkola dołączony został oddział przedszkolny w Nieżychowie.                                                                                                    Od roku szkolnego 2005/2006 wprowadzono naukę języka angielskiego dla dzieci 6 letnich, zajęcia opłacane przez organ prowadzący. We wrześniu 2007 roku zatrudniono w przedszkolu logopedę.  Od marca 2012 roku wprowadzono zajęcia gimnastyki korekcyjnej        we wszystkich grupach, finansowane ze środków organu prowadzącego. Kolejne bezpłatne zajęcia dodatkowe - rytmika odbywają się od roku szkolnego 2013/2014. Nową ofertą bezpłatnych  zajęć dodatkowych od roku szkolnego 2013/2014 są wyjazdy na basen dzieci 5,6 letnich,  gdzie pod okiem instruktora uczą się pływać. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej od roku szkolnego 2014/2015 rozwój dzieci wspierać będzie pedagog.  

Wartości, jakimi się kierujemy

Kierujemy się dobrem dziecka. Zapewniamy bezpieczeństwo i dbamy o jego rozwój. Wychowujemy w duchu dobra, sprawiedliwości i uczciwości. Uwrażliwiamy na piękno.

Rozdział 2 Wizja przedszkola

Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.

Wychowujemy w poczuciu godności i odpowiedzialności.

Uczymy tolerancji, szacunku do siebie i innych.

Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na osiąganie sukcesów                            na dalszych etapach edukacyjnych.

Rozpoznajemy i rozwijamy talenty.

Integrujemy środowisko lokalne, tworząc i rozwijając pozytywne relacje i kultywując tradycje patriotyczne.

Rozdział 3 Misja przedszkola

 

Absolwent naszego przedszkola jest radosny, samodzielny i zaradny.

 

Rozdział 4 Priorytety przedszkola

Przedszkole wyznacza następujące priorytety:

       Koncepcja pracy służy sprawnemu zarządzaniu przedszkolem

       Koncepcja pracy ukierunkowuje pracę przedszkola na rozwój dzieci

       Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci porządkuje pracę przedszkola oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie działań i obowiązków

       Absolwent przedszkola posiada umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej oraz jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole

       Aktywność dzieci umożliwia im osiąganie samodzielności

       W przedszkolu są określane normy społeczne, a przedszkole uczy ich respektowania

       Przedszkole dostosowuje swoje działania do indywidualnej sytuacji dziecka

       Współdziałanie nauczycieli poprawia jakość pracy przedszkola

       Przedszkole podejmuje działania zmierzające do objęcia wychowaniem przedszkolnym każdego dziecka w gminie

       Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola

       Analizowanie wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych poprawia jakość pracy przedszkola

       Przedszkole zarządzane jest sprawnie, czyli skutecznie i efektywnie

       Nauczyciele podwyższają i rozwijają swoje kompetencje zawodowe

Przedszkole osiąga priorytety poprzez realizowanie planów i programów działań.

Rozdział 5 Oferta edukacyjna

Stosujemy indywidualne podejście do dziecka.

Uczymy przez zabawę:

Ø  współdziałania w grupie

Ø  panowania nad emocjami

Ø  logicznego myślenia

Ø  poczucia własnej wartości

Ø  pozytywnego stosunku do otoczenia

Ø  uczenia się

Kształtujemy zachowania

Ø  Bezpieczne

Ø  Asertywne

Ø  Prozdrowotne

Ø  Proekologiczne

Rozwijamy zdolność współodczuwania emocji (empatię).

Rozwijamy postawę patriotyczną.

Oferujemy zajęcia:

Ø  ruch (fizyczne)

Ø  gimnastyka korekcyjna

Ø  mowa ojczysta

Ø  język angielski

Ø  logopedia

Ø  rytmika

Ø  pływanie

Ø  edukacja matematyczna

Ø  przyroda

Ø  plastyka i technika

Ø  kultura

Organizujemy wycieczki (teatr, kino, muzeum, miejsca pamięci, miejsca pracy, inne)

Zapewniamy miłą, bezpieczną atmosferę, opartą na wzajemnym zaufaniu.

Rozdział 6 Profil absolwenta

Absolwent naszego przedszkola:

Ø  Rozumie zjawiska zachodzące w przyrodzie

Ø  Rozumie przeżywane emocje

Ø  Rozumie związki przyczynowo-skutkowe

Ø  Liczy w dostępnych dla siebie granicach

Ø  Komunikuje się ze zrozumieniem

Ø  Uczestniczy w dyskusji

Ø  Radzi sobie z trudnościami

Ø  Współdziała w grupie

Ø  Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce

Ø  Wykonuje doświadczenia

Ø  Formułuje własne sądy/opinie

Ø  Formułuje obiekty przestrzenne

Ø  Tworzy prace plastyczne

Jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole. Charakteryzuje się tolerancją i otwartością na potrzeby innych. Ma poczucie własnej wartości. Szanuje siebie i otoczenie. Jest optymistą.

Rozdział 7 Plany i programy działań

Przedszkole osiąga priorytety poprzez wykonywanie następujących planów i programów działań:

 1. Roczny plan pracy przedszkola.
 2. Miesięczne plany wychowawczo-dydaktyczne.
 3. Plan nadzoru pedagogicznego.
 4. Program wychowania przedszkolnego.
 5. Plan rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników.

Plany i programy dostosowywane są do wymogów prawa oraz potrzeb dzieci i rodziców.

Rozdział 8 Ewaluacja koncepcji

Przedszkole dokonuje ewaluacji realizacji koncepcji oraz jej treści:

 1. Okresowo – co 3 lata
 2. Bieżąco – w razie zaistnienia potrzeby

Ewaluacja koncepcji dokonywana jest według przyjętej procedury.

Wyniki ewaluacji wykorzystywane są do podnoszenia jakości pracy przedszka

Aktualności

Kontakt

 • Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu
  ul. Podgórna 45a 89-340 Białośliwie
 • 67 2875025

Galeria zdjęć